Priaznivé ceny

Priaznivé ceny

Doprava od 5 EUR

Doprava od 5 EUR

Vernostný program

Vernostný program

  • Úvod
  • Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Pre nákup tovaru v e-shope na www.lanex.cz, ktorého prevádzkovateľom je LANEX a.s., so sídlom Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice, IČ 03327761, DIČ CZ03327761, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel B, vložka 10690, tel.:553751302, e-mail: prodejna@lanex.cz (ďalej len „Predávajúci“).

Vyplnenie a spracovanie objednávky, uzavretie kúpnej zmluvy

Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji tovaru (produktov) Predávajúcim jeho zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“). Hlavné vlastnosti tovaru sú zverejnené v e-shope.

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti a na takýto právny vzťah sa uplatnia ustanovenia zákona 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení o kúpnej zmluve.

Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu potvrdzuje záväznosť objednávky. O prijatí objednávky, pokiaľ uvedie Kupujúci správnu e-mailovú adresu, bude informovaný potvrdzovacím e-mailom. Kúpna zmluva vzniká momentom odoslania objednávky Kupujúcim. Odoslaním objednávky Kupujúci rovnako tak potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Ak objednaný tovar nie je v dobe objednania na sklade, bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom e-mailu. Kupujúci je oprávnený v takomto prípade odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa ustanovení týchto obchodných podmienok aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak nedôjde k odstúpeniu, platí, že Kupujúci odoberie tovar ihneď po jeho naskladnení. 

V prípade nejasností má Predávajúci právo kontaktovať Kupujúceho prostredníctvom ním oznámených údajov. Pokiaľ nebude možné kontaktovať Kupujúceho telefonicky alebo e-mailom uvedeným v objednávke, pretože údaje nebudú správne, alebo ak Kupujúci neopraví požadované údaje ani po upozornení Predávajúcim, má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vznikli Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí Kupujúci sám.


Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, alebo jej časti, v týchto prípadoch:

Tovar je vypredaný v dobe medzi pravidelnými aktualizáciami skladových zásob, tovar odcudzenia alebo poškodené, už sa nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru alebo náklady za realizáciu či doručenie objednávky a Kupujúci zmenu ceny neakceptuje. Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, že dôjde k zjavnému chybnému ocenenie tovaru, teda zistenie značného rozdielu medzi cenou obvyklou a cenou uvedenou na http://eshop-sk.lanex.cz/, ak nebude u daného tovaru celkom jasne uvedené, že sa jedná o "mimoriadnu zľavu" alebo "akcie". V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak Kupujúci už časť alebo celú sumu kúpnej ceny uhradil, bude mu späť prevedená na jeho účet v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 10 pracovných dní.

Cena za tovar a spôsob platby

Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú vrátane DPH.

Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na Kupujúceho prevzatím veci Kupujúcim na mieste dodania ním určenom v objednávke.

Predávajúci ponúka niekoľko druhov dopravy a platby. Ak Kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu.

Dodacie podmienky

Dodací termín záleží od druhu objednaného tovaru. U tovaru bežne dostupného a tovaru, ktorý má Predávajúci skladom, prebehne odoslanie zásielky zvyčajne do 3-5 pracovných dní. Ak nebude môcť Predávajúci túto lehotu dodržať, bude o tom Kupujúceho pred vypršaním tejto lehoty písomne (e-mailom) informovať.

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za dodanie tovaru sa považuje jeho doručenie na uvedené miesto. Dopravu na adresu zabezpečuje Predávajúci (ak sa s Kupujúcim nedohodol inak). Zásielka, ktorá je doručovaná na fakturačnú adresu, obsahuje daňový doklad. V prípade, ak je tovar doručovaný na inú než fakturačnú adresu, zásielka obsahuje dodací list a faktúra je zaslaná poštou na fakturačnú adresu. Iný neštandardný postup je možné dohodnúť individuálne.

Vady tovaru, ich uplatňovanie a záruka za akosť (kvalitu)

Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru, ktoré sa týkajú jeho množstva, vyhotovenia alebo akosti, ktoré mal tovar pri prevzatí Kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na tovar prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim. 

Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar, podľa možnosti čo najskôr po jeho prevzatí, najneskôr však do desiatich pracovných dní od tohto prevzatia. Ak zistí, že tovar vykazuje vady, je povinný výskyt vád písomne (doporučeným listom, e-mailom, faxom) oznámiť Predávajúcemu. Písomné oznámenie o výskyte vád musí obsahovať číslo faktúry, ktorou bola vyúčtovaná kúpna cena vadného tovaru a rovnako tak dodacieho listu, na ktorom bolo dodanie tohto tovaru potvrdené. Záručná doba je 24 mesiacov, prípadne viac, ak je dlhšia doba uvedená v návode na použitie daného tovaru, a začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou montážou Kupujúceho či neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru Kupujúcim. Záruka sa takisto nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru.


Nároky z vád tovaru

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, tj od prevzatia tovaru do oprávnenej reklamácie, až do doby, kedy bola Kupujúcemu zaslaná výzva na vyzdvihnutie tovaru zo záručnej opravy.

V prípade uznania reklamácie je Kupujúcemu zaslaný nový, adekvátny tovar, na ktorý sa vzťahuje nová 24 mesačná záručná doba. V prípade, ak už tovar nie je možné nahradiť, môže sa Kupujúci rozhodnúť, či odstupuje od kúpnej zmluvy s následným vrátením peňazí, alebo bude požadovať iný tovar v rovnakej hodnote. Rovnako tak, ak sa na tovare vyskytne 2x rovnaká chyba, ktorú Kupujúci postupne reklamoval.


Reklamačná adresa a osoba poverená vybavovaním reklamácií

LANEX a.s.
Podniková prodejna
Hlučínská 96/1
Bolatice
747 23

Kontaktná osoba
Sára Brunerová
E-mail: sara.brunerova@lanex.cz

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Uvedená lehota je určená na to, aby sa Kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Odstúpenie si Kupujúci uplatní u Predávajúceho listom alebo emailom zaslaným na adresu vyššie. Kupujúci môže využiť aj formulár určený k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci v odstúpení uvedie číslo faktúry a dátum objednávky. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. 

Kupujúci na svoje náklady pošle tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, späť na adresu sídla Predávajúceho a to za nasledovných podmienok:

  •  Tovar by mal byť v pôvodnom nepoškodenom obale. Predávajúci príjme tovar aj bez pôvodného obalu, alebo s poškodeným obalom, avšak v takom obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru.
  • Tovar by nemal byť použitý. Ak bude tovar použitý, má Predávajúci nárok na  náklady vynaložené v súvislosti s uvedením tovaru do pôvodného stavu.
  • Tovar musí byť nepoškodený
  • Tovar musí byť v úplnom stave (vrátane príslušenstva ktoré bolo dodané spoločne s tovarom) a návodom na použitie,
  • Tovar musí byť doručený spoločne so záručným listom a dokladom o kúpe.

Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní sa nedá chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní musí Predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený, alebo spotrebovaný), musí Kupujúci poskytnúť finančnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže Predávajúci uplatniť na Kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu.

Kupujúci nebude posielať tovar Predávajúcemu späť na dobierku. Kupujúci berie na vedomie, že tovar zaslaný Predávajúcemu na dobierku nebude Predávajúcim vyzdvihnutý. 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci zašle peniaze za tovar (okrem sumy predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru, ktoré vznikli v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný Predávajúcim) prevodom na účet Kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru, či inak odporujúceho vyššie uvedeným podmienkam, sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť, alebo bude uschovaný v sídle Predávajúceho za manipulačný poplatok vo výške 1% predajnej ceny tovaru za každý začatý deň úschovy.


Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak nie je Kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk). V prípade cezhraničného sporu má Kupujúci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. 

Ochrana osobných údajov

Tento internetový obchod pri svojej činnosti riadi zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje Kupujúceho budú spracované, uschované a chránené pred zneužitím a nebudú poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu, s výnimkou nevyhnutných údajov poskytnutých prepravnej službe. Osobné údaje Kupujúceho môžu byť využité iba zo strany Predávajúceho na účely plnenia podľa tejto Kúpnej zmluvy, štatistického spracovania a priamej komunikácie s Kupujúcim.
Predávajúci  je tiež oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb, a to až do doby, kým Kupujúci neodmietne také používanie, čo môže urobiť už v čase objednávky vo forme poznámky alebo odhlásením sa pri každej doručenej emailovej správe.
Odoslaním objednávky, do ktorej Kupujúci vyplní svoje osobné údaje alebo vytvorením užívateľského účtu v e-shope Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci jeho osobné údaje uchovával, až kým tento užívateľský účet v e-shope Kupujúci nezruší.
Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci nebude poskytovať tretím osobám bez súhlasu Kupujúceho, s výnimkou prípadov ustanovených v osobitných zákonoch, alebo subdodávateľom Kupujúceho a to na účely uvedené vyššie (doručovanie).
Predávajúci osobné údaje spracúva takmer vždy v rámci Slovenska a Českej republiky.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci sa vyhradzuje právo Všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade zmeny príslušných právnych noriem, ako aj pri zmene svojej obchodnej politiky. Túto zmenu a jej účinnosť Predávajúcu vyhlási najmenej päť pracovných dní vopred, a to zverejnením na www stránkach www.lanex.cz. Ostatné práva a povinnosti oboch strán, ktoré nie sú obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok, alebo kúpnej zmluvy, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzájomné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim riešia všeobecné súdy slovenskej republiky. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky (ćo je moment uzavretia kúpnej zmluvy), vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku. 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 7. 12. 2016

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov