Priaznivé ceny

Priaznivé ceny

Doprava od 5 EUR

Doprava od 5 EUR

Vernostný program

Vernostný program

  • Úvod
  • Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Chyby tovaru, ich uplatňovanie a záruka za kvalitu

Predávajúci je zodpovedný za chyby tovaru, ktoré sa týkajú jeho množstva, vyhotovenia alebo kvality, ktoré mal tovar v momente prechodu nebezpečenstva škody na Kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na tovar prechádza na Kupujúceho v momente jeho odovzdania Predávajúcim k preprave.

Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar, podľa možnosti čo najskôr po jeho prevzatí, najneskôr však do desiatich pracovných dní od tohto prevzatia. Ak zistí, že tovar vykazuje chyby, je povinný výskyt chýb písomne (doporučeným dopisom, e-mailom, faxom) oznámiť Predávajúcemu. Písomné oznámenie o výskyte chýb musí obsahovať číslo faktúry, ktorou bola vyúčtovaná kúpna cena chybného tovaru a rovnako tak dodacieho listu, na ktorom bolo dodanie tohto tovaru potvrdené.

Práva vyplývajúce z chýb tovaru nemôžu byť Kupujúcemu priznané, pokiaľ Kupujúci neoznámi Predávajúcemu výskyt takýchto chýb bez zbytočného odkladu po tom, keď zistil:

  • zjavné vady pri prevzatí tovaru
  • vady pri prehliadke, ktorú bol povinný uskutočniť, alebo
  • vady skryté neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

V prípade uznania reklamácie je Kupujúcemu zaslaný nový, adekvátny tovar, na ktorý sa vzťahuje nová záručná lehota. V prípade, ak už tovar nie je možné nahradiť, môže sa Kupujúci rozhodnúť, či odstupuje od kúpnej zmluvy s následným vrátením peňazí, alebo bude požadovať iný tovar v rovnakej hodnote. Rovnako tak, ak sa na tovare vyskytne 2x rovnaká chyba, ktorú Kupujúci postupne reklamoval.

Predávajúci poskytne na predávaný tovar záruku za kvalitu, a to v dĺžke 2 rokov od okamihu dodania tovaru Kupujúcemu, prípadne viac, ak je dlhšia doba uvedená v návode na použitie daného tovaru. Počas tejto doby bude tovar spôsobilý pre použitie k účelu, na ktorý je určený a bude spĺňať parametre uvedené v návode na použitie, ak takýto návod obsahuje. Zodpovednosť Predávajúceho za chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka za kvalitu ale nevzniká, ak boli tieto chyby spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovar na Kupujúceho vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predávajúci, alebo osoby, s pomocou ktorých Predávajúci splnil svoj záväzok. Záruka za kvalitu sa takisto nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru.

Ak bola reklamácia neoprávnená (chyba vznikla nesprávnym použitím, alebo chybnou manipuláciou a pod.), Predávajúci je oprávnený naúčtovať kupujúcemu všetky vzniknuté náklady na lokalizáciu, logistiku, vyhľadanie potrebných údajov, testovanie a pod. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť bez odkladu, najneskôr však do 14 pracovných dní od ukončenia reklamačného konania. Bez uhradenia vzniknutých nákladov nebude tovar, ktorý je predmetom reklamácie, vydaný Kupujúcemu.

Reklamačná adresa a osoba poverená vybavovaním reklamácií

LANEX a.s.
Podniková prodejna
Hlučínská 1/96
Bolatice
747 23

Kontaktná osoba
Sára Brunerová
E-mail: sara.brunerova@lanex.cz

Riešenie sporov

Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa:

http://www.coi.cz, http://adr.coi.cz/cs

Spotrebiteľ sa môže obrátiť so žiadosťou o radu, čo sa týka jeho spotrebiteľských práv, na dTest, o.p.s., cez www.dtest.cz/poradna alebo na telefóne 299 149 009.

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov